PT      EN      TL
Pájina Kinur   Pájina Mutin
 

Peskiza Avansadu

 
Se?  
EX: Embaixada
Saida?    
EX: Alojamentu EX: Otel
Iha ne´ebé?  
EX: Santiago EX: Praia
Tipu Meiu?  
EX: Telefone EX: 2603318
 
 
 
 
 

Ita-nia pareser fundamentál tebes ba ami.

Favor ida haruka ita-nia ideia no sujestaun sira hodi prenxe formuláriu iha kraik.Naran:    


E-mail:    

Númeru Telefone:    

Favor ida, hili opsaun sira be tuir mai ne´e:  

Mensajen:    

Kódigu saida mak hatudu iha imajen  
Hakerek númeru 6, obrigadu.